1. Wydawcą niniejszego czasopisma internetowego jest firma PRO-NET Krzysztof Chojnowski z siedzibą w Ostrołęce, ul. Insurekcyjna 6b.
 2. Portal Moja Ostrołęka ("Moja Ostrołęka") reprezentowany jest przez jego właściciela - Krzysztofa Chojnowskiego ("Właściciela") oraz pracowników portalu ("Zespół redakcyjny").
 3. W skład Portalu wchodzą wszystkie strony internetowe dostępne w domenie moja-ostroleka.pl opatrzone odpowiednim logo lub informacją.
 4. Wszelkie prawa do portalu Moja Ostrołęka (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz skryptów, baz danych i aplikacji ("Zawartość") zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów kooperujących z Wydawcą.
 5. Właścicielami materiałów, które są specjalnie oznakowane jako pochodzące z innych źródeł, z którymi Portal ma zawartą umowę, są podmioty, które udostępniły je na rzecz redakcji portalu, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. Materiały te mogły zostać zmodyfikowane przez Zespół redakcyjny.
 6. Wszystkie elementy Portalu (w tym jego kod źródłowy i Zawartość) podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa, w tym z tytułu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami: Dziennik Ustaw nr 128 z 2001 r., poz. 1402 oraz Dziennik Ustaw nr 126 z 2002 r., poz. 1068), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).
 7. Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych opublikowanych na łamach Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Zawartości Portalu, chyba że za pisemną zgodą Właściciela.
 8. Korzystanie z Zawartości nie może utrudniać innym korzystania z udostępnionych na łamach Portalu materiałów lub godzić w słuszne interesy Właściciela, Portalu i Zespołu redakcyjnego oraz podmiotów, które udostępniły swoje materiały.
 9. Dozwolone jest zamieszczenie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do którejkolwiek ze stron Portalu. Zabronione jest natomiast publikowanie odnośników bezpośrednio do materiałów graficznych, chyba że dany podmiot posiada pisemną zgodę Zespołu redakcyjnego. Zgoda na zamieszczanie odnośników do Portalu nie dotyczy stron naruszających przepisy polskiego i międzynarodowego prawa oraz łamiących dobre obyczaje.
 10. Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z materiałów i baz danych udostępnionych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Zespołu redakcyjnego jest zabronione.
 11. Portal umożliwia użytkownikom zakładanie kont. Założenie konta w poszczególnych podserwisach (ogłoszenia, forum,typer, randki) jest konieczne do pełnego korzystania z działów serwisu.
  1. Zatwierdzając formularz rejestracyjny, zakładający konto, Użytkownik równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez Właściciela portalu w celach administracyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi, konkursu) - Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez portal, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. Użytkownik portalu może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany podanych w formularzu danych poprzez zalogowanie się na swoje konto i zmianę danych w profilu
  4. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Właściciela. Administracja portalu może odmówić rejestracji konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
 12. Usunięcie konta danego użytkownika możliwe jest:
  1. Poprzez zgłoszenie Właścicielowi portalu żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu danych, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usługi w portalu Moja Ostrołęka. Usunięcie tych danych przez Właściciela, na wniosek Użytkownika, równoważne jest z usunięciem jego konta w danym podserwisie portalu Moja Ostrołęka.
  2. Przez podjęcie jednostronnej decyzji Administratorów, jeżeli:
   • konto nie było używane przez trzy kolejne miesiące (w czasie tym nie zostało dokonane żadne logowanie na konto)
   • nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
   • nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,
   • Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z Regulaminem
   • Użytkownik umieszcza na koncie treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi,
   • Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę Właściciela,
   • Użytkownik przeniósł na osoby trzecie prawo do korzystania z konta.
 13. Portal ma charakter informacyjny. Wszelkie dane i informacje zawarte w portalu mają charakter informacyjny. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, dokładność, aktualność i kompletność zamieszczanych informacji i danych.
 14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za wykorzystywanie danych zawartych w portalu oraz zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany zamieszczonych informacji w dowolnym terminie bez konieczności informowania użytkowników.
 15. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczane w serwisie były aktualne, zgodne z prawdą i sprawdzone.
 16. Wydawca i zespół redakcyjny zastrzegają sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów.
 17. Portal nie ma obowiązku publikacji materiałów niezamówionych, a także podania przyczyny nieopublikowania takiego materiału.
 18. Portal publikuje wyłącznie materiały związane tematycznie z profilem tematycznym Portalu. O związku materiału z profilem decyduje Zespół redakcyjny.
 19. Nazwy producentów i marek należą do ich właścicieli i prezentowane są na Portalu wyłącznie w celach informacyjnych.
 20. W razie opublikowania przesłanych materiałów Portal zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i korekty.
 21. Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów może odbywać się tylko za zgodą redakcji.
 22. Materiałów niezamówionych wydawca nie zwraca. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, tekstów sponsorowanych, komentarzy, ogłoszeń i innych treści zamieszczanych przez użytkowników oraz użytych w tych treściach (reklamach i tekstach sponsorowanych również) znaków firmowych, prawnych, towarowych, zdjęć i innych informacji. Pełną odpowiedzialność za treści płatne ponoszą zleceniodawcy.
 23. Wydawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zamieszczenia reklamy, a także odmowy zamieszczenia reklamy.
 24. Wydawca nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza żadnych danych osobowych innym podmiotom, chyba że dzieje się to na wyraźną prośbę lub za zgodą użytkownika.
 25. Wydawca udostępnia dane osobowe jedynie uprawnionym organom ścigania na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Wydawca udostępnia innym podmiotom jedynie zbiorcze dane statystyczne, w tym dane demograficzne, z których w żaden sposób nie można zidentyfikować pojedynczego użytkownika. Dane zbiorowe służą celom statystycznym oraz pomagają w dostosowaniu serwisu do potrzeb użytkowników.
 26. Wydawca zbiera i analizuje dane z logów dostępowych serwera. Tak samo jak w przypadku danych osobowych, logi nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem uprawnionych organów państwa, które występują do wydawcy do udostępnienie informacji na potrzeby prowadzonych postępowań.
 27. Informacje pochodzące z analizy logów dostępowych serwera wykorzystywane są do celów statystycznych oraz pomagają w usuwaniu usterek w działaniu serwisu.
 28. Niniejszy regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników za treści zamieszczane przez nich w komentarzach artykułów publikowanych w portalu Moja Ostrołęka oraz w dziale ogłoszeń, forum, randek czy innych wchodzących w skład portalu.
 29. Naruszenie praw Właściciela, Portalu, Zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z Portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd.
 30. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2011 roku. Korzystanie ze strony oznacza jego akceptację.
 31. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są inne regulaminy szczegółowe (np. konkursów SMS-owych, forum, ogłoszeń).
 32. Sieci reklamowe i afiliacyjne wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dobieranych w oparciu o wizyty użytkowników w tej oraz innych witrynach internetowych.
 33. Odwiedzając witrynę, możesz zablokować wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Więcej informacji o naszej polityce cookies znajdziesz na stronie www.moja-ostroleka.pl/polityka-cookies,strona.html. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub brak możliwości korzystania z serwisu, lub jego części, w przypadku zablokowania przez użytkownika plików cookies.